Solceller blir alltmer populärt bland husägare många ser en möjlighet till att minska elkostnaderna men innan man börjar räkna på investeringskalkylen är det viktigt att ställa sig frågorna kräver solceller bygglov? Är det möjligt att få bygglov?

Här reder vi ut frågorna kring bygglov och solceller.

Bygglovspliktigt!?

Solceller kan vara lovpliktiga som fasadförändring om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Utanför områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inget bygglov för att uppföra solceller.

Olika typer av solenergianläggningar

Idag finns det en rad olika typer av solenergianläggningar med olika utformningar.
Men man kan i stort dela upp dessa i två olika typer av solenergianläggningar. Anläggningar som sätts upp utanpå en byggnads tak- eller fasadmaterial och de fasadintegrerade anläggningarna som är utformade som takpannor eller skivor som sätts upp skivor.

Från bygglovsplikten finns undantag.

I vissa fall kan solenergianläggningar vara icke lovpliktiga även om de innebär att en byggnads yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från lovplikten gäller för solenergianläggningar som monteras utanpå en byggnads tak eller fasadbeklädnad under förutsättning att en del kriterier uppfylls.

De kriterier som behöver uppfyllas för att solanläggningar skall vara lovbefriade är följande:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Bygglovsbefriade solenergianläggningar ska följa byggnadens form. Vilket innebär att de inte får vara uppvinklad från taket eller ut vinklade från fasaden. På bilden ovan ser ni exempel på solceller som följer och inte följer byggnadens form.

Solenergianläggningar som uppförs fristående på mark kräver inte bygglov så länge man ej kan vistas under dem. Det gäller även om området omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Läs fler intressanta artiklar om bygglov genom att klicka här