Praktisk info om attefallstillbyggnad

Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En attefallstillbyggnad är undantagen krav på bygglov under förutsättningarna att vissa kriterier uppfylls.

För att en tillbyggnad skall kunna klassas som en attefallstillbyggnad behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Fördelar med attefallstillbyggnad

Fördelen med attefallstillbyggnad är att man kan bygga till oavsett vad detaljplanen reglerar för fastigheten. Detta innebär att man alltid har rätt att utföra en sådan åtgärd så länge man uppfyller de kriterier som gäller för attefallstillbyggnader.

Vilka handlingar krävs

En attefallstillbyggnad kräver inget bygglov men kräver dock att man gör en anmälan till kommunen. Innan man får börja bygga så måste man få ett beslut om startbesked. För att man skall kunna få ett startbesked så behöver man ta fram relevanta handlingar för åtgärden.
I de flesta fall så kräver en attefallstillbyggnad följande handlingar:

 • Situationsplan – Karta där tillbyggnaden är inritad
 • Fasadritningar – Ritningar på huset utifrån
 • Planritning – Ritning på planlösningen av huset och tillbyggnaden
 • Sektionsritning – Ett snitt genom den planerade tillbyggnaden där rumshöjder redovisas.
 • Förslag till kontrollplan – Ett dokument där man listar de kontroller som behöver utföras för att säkerställa att lagkrav och standarder uppfylls.

Få hjälp med din attefallstillbyggnad

Är du i behov av hjälp för att upprätta handlingar för en planerad tillbyggnad? Eller bara vill bolla dina tankar med en expert? Klicka på “kontakta oss” nedan.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

May 11, 2023|0 Comments

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Allt du behöver veta om altaner och bygglov

February 28, 2023|0 Comments

Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns [...]

Inreda extra lägenhet i hus

February 21, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock [...]

Attefallstakkupa

February 12, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]

All info om attefallstillbyggnad

January 30, 2023|0 Comments

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En [...]

Vad är en detaljplan?

January 23, 2023|0 Comments

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som [...]