En kontrollansvarig skall vara certifierad, den kontrollansvariges uppgift är att bistå den som bygger igenom byggnationen. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften.
Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning gentemot den entreprenör som utför arbetet.

När krävs en kontrollansvarig?

Som grundregel så behövs det en kontrollansvarig för alla sorters av åtgärder som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen. Det finns dock undantag från detta och generellt så krävs ingen kontrollansvarig för enklare åtgärder som t.ex. mindre tillbyggnader fasadförändringar och liknande. Det är dock alltid kommunen som gör en bedömning i samband med bygglovsansökan om åtgärden kräver en kontrollansvarig eller inte.

Vad gör den kontrollansvarige?

Den kontrollansvarige ska medverka till att byggprojektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen.
Den kontrollansvariges främsta uppgift är att upprätta en kontrollplan som skall användas av den som utför själva arbetet. En kontrollplan är ett dokument där man identifierar kritiska moment och föreslår kontroller som skall utföras för att de kritiska momenten under en byggnation ska göras på ett korrekt sätt. Det kan t.ex. vara kontroller som ser till att en betongplatta gjuts på rätt sätt eller att väggarna byggs upp med rätt material. Det är alltid den som utför arbetet som ansvarar för att arbetet utförs på korrekt sätt. Den kontrollansvariges uppgift är dock att se till att kontrollplanen samt gällande bestämmelser och villkor följs, så att byggarbetet följer samhällets lagar och regler. Den kontrollansvarige är till som ett stöd för dig men skall samtidigt också vara kommunens förlängda arm ute på bygget. Den kontrollansvarige ska också vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller. Den kontrollansvarige skall samla ihop all dokumentation som krävs för att byggnationen skall kunna erhålla ett slutbesked. När bygget är klart så skriver även den kontrollansvarige ett utlåtande inför slutbesked som ligger till grund för beslutet.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Det är väldigt svårt att säga en generell siffra, varje projekt har sina förutsättningar och är därmed unikt. Men som en fingervisning kan man säga att priset för en kontrollansvarig t.ex. för nybyggnad av en villa ligger någonstans mellan 25 000 – 40 000kr.

Är du i behov av en kontrollansvarig?
Begär en kostnadsfri offert genom att klicka HÄR!