Evolve byggkonsult

Vårt mål är att göra bygglovsprocessen så smidig och enkel som möjlig för våra kunder. Genom vår expert kunskap om bygglovsprocessen och Plan- och bygglagen kan vi leverera en unik och komplett tjänst för våra kunder.

Evolve byggkonsult startades för att kunna erbjuda riktig bygglovsexpertis till alla. Vi har praktisk erfarenhet av arbete med bygglov och en gedigen förståelse för dess process samt för Plan- och bygglagen, vilket är vad som gör oss unika.

Vi har genom åren hjälpt hundratals nöjda kunder med deras byggnation och bygglov!

Evolve byggkonsult har sitt säte i Göteborg men utför arbeten över hela landet.
Vi vet att det kan vara krångligt och tidskrävande att sätta sig in i bygglovsprocessen och dess regelverk, därför hjälper vi till med att ta fram ritningar och andra handlingar för er bygglovsansökan.
Vi är erbjuder tjänster som kontrollansvarig, sakkunnig tillgänglighet och konsultation kopplade till bygglovsärenden samt andra tjänster såsom framtagning av energiberäkningar, energideklaration, brandskyddsbeskrivningar och areamätningar.

Läs mer om våra tjänster nedan.

Aldin Hadziselimovic

Grundare Evolve Byggkonsult

VÅRA TJÄNSTER

Bygglovsritningar

I samband med en bygglovsansökan kräver kommunen att man lämnar in fackmannamässiga ritningar.
För bygglov krävs det i de allra flesta fall följande ritningar:

Situationsplan – Ett kartunderlag där läget för den planerade byggnationen visas i förhållande till befintligt hus och andra anläggningar på tomten samt i förhållande till tomtens gräns.

Fasadritningar – Redovisar husets utseende, eventuella markförändringar samt materialval och kulörer.

Planritning – Redovisar den invändiga utformningen av byggnaden.

Sektionsritning – Är en ritning som redovisar genomskärning av byggnaden där grunden, rumshöjder och takfall redovisas.

Konstruktionsritningar

För att man skall kunna få ett startbesked för åtgärden så kan det krävas konstruktionsritningar.

Konstruktionsritningar kan vara av olika slag, de skall redovisa byggnadens bärande delar så som golv, väggar och tak.

Kontrollansvarig

Vi är certifierade kontrollansvariga och kan bistå med denna expertis i ditt byggprojekt.

Konsultation

Som bygglovsexperter kan vi bistå med konsultation och rådgivning i ert specifika ärende.
Det kan till exempel handla om hantering av er bygglovsansökan eller vägledning i samband med tillsynsärenden.
Vi kan även bistå med olika typer av skrivelser och överklaganden.

Areamätning

En stor andel av alla fastigheter har felaktiga area uppgifter. Uppgifterna kan av olika anledningar vara felaktiga, en förklaring är att man vid olika tidpunkter förändrat standarden för hur man mäter yta. Det kan av olika anledningar vara fördelaktigt att utföra en areamätning, t.ex. inför en försäljning.

Behöver du mer information?

Kontakta oss
Ring oss