Bygglovsprocessen i sju enkla steg.

1. Ansökan

Ansökan om bygglov skall lämnas in till kommunens byggnadsnämnd, en ansökan kan vara skriftlig genom att man lämnar in en ansökningsblankett eller digital genom byggnadsnämndens e-tjänst. När man lämnar in en ansökan är det viktigt att den innehåller de uppgifter, handlingar och ritningar som kommunen kräver för att kunna handlägga ärendet. Inför en ansökan kan det därför vara bra att rådgöra med kommunen vad de kräver för handlingar för den specifika åtgärden. För att kommunen skall kunna hantera ärendet så fort och smidigt som möjligt är det även bra att ta hjälp av ett proffs som kan ta fram fackmannamässiga och korrekta handlingar. Genom att man lämnar in rätt handlingar från början så slipper man kompletteringsprocesser som drar ut på tiden.

2. Byggnadsnämnden granskar ansökan

När ansökan kommit in så påbörjas granskningen av ärendet. Vid den första granskningen kontrolleras om ansökan är komplett, om alla nödvändiga handlingar finns med, även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms. Om ansökan är ofullständig kommer byggnadsnämnden förelägga sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den saknar någon uppgift, handling eller ritning som krävs för prövningen, det kan också vara så att ritningarna inte är tillräckligt utförliga. Om byggnadsnämnden anser att ansökan inte är komplett skall ett föreläggande ske inom 3 veckor från det att ansökan inkom.

3. Prövning av ansökan

När ärendet är komplett så prövas ansökan mot eventuellt mot gällande detaljplan eller områdebestämmelser om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område. Byggnadsnämnden prövar också om åtgärden som vill utföras är lämplig för sitt ändamål, om byggnaden har en god form-, färg- och materialverkan och om andra regler uppfylls så som Boverkets byggregler (BBR). Byggnadsnämnden ser även över om byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om den tänkta åtgärden ska utföras på en fastighet som ligger utanför detaljplanerat område eller områdesbestämmelser, prövar man istället om platsen är lämplig för det du vill bygga.

I samband med prövningen av ansökan ska även i vissa fall eventuella sakägare (grannar) som berörs av ansökan höras.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden besluta i ärendet inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Om byggnadsnämnden inte förelagt i ärendet inom 3 veckor från det att ansökan inkom räknas de 10 veckorna från det att ansökan inkom.

4. Beslut om lov

När granskningen av ärendet är avslutad skall byggnadsnämnden ta ställning i ärendet och besluta om bygglov. Om åtgärden uppfyller de detaljplanebestämmelser som finns eller uppfyller de kraven som finns i Plan- och bygglagen så ska bygglov ges, i annat fall skall ansökan avslås.

Om bygglov ges ska sakägarna få information om detta. Vilket sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Byggnadsnämnden är även skyldiga att skicka ut information om bygglovet till sakägarna. Detta kan göras på två olika sätt, antingen så delges de eller genom ett meddelande om kungörelse. Om någon sakägare blir delgiven har de tre veckor på sig att överklaga. De som endast får meddelande om kungörelse har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungörs. Om ingen överklagar beslutet inom given tid får bygglovsbeslutet laga kraft. Vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Om byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan skall du delges, vilket innebär att du har 3 veckor på dig att överklaga nämndens beslut.
Överklagan görs till Länsstyrelsen.

Bra att veta: Ett bygglov gäller i två år om inte åtgärden påbörjas. Påbörjas åtgärden inom två år så gäller bygglovet i 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.
Kom ihåg: Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

5. Tekniskt samråd

När nämnden beslutat om bygglov så är det dags att få startbesked för åtgärden. I de allra flesta fall, om inte åtgärden är av enklare art, så hålls ett tekniskt samråd. Samråd hålls i de ärenden där det krävs en kontrollansvarig (KA), Under samrådet presenteras de tekniska delarna av byggnationen. Man redovisar konstruktionsritningar och KA redovisar sin kontrollplan.

Om det inte behövs något tekniskt samråd får man oftast startbesked i samband med bygglov. Alternativt efter att man redovisat konstruktionsritningar.

När startbesked lämnats kan man, 4 veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, påbörja åtgärden.

6. Platsbesök

I ärenden där tekniskt samråd hållits skall byggnadsnämnden genomföra ett platsbesök. Under platsbesöket gör nämnden en översyn på bygget och ser så att allt går rätt till samt ser över så att kontrollplanen fylls i.

7. Slutbesked

I ärenden där tekniskt samråd hållits skall man när projektet är färdigställt hålla ett slutsamråd på plats. Under slutsamrådet ser man så att man byggt enligt bygglovet och att kontrollplanen har följts.

I ärenden där tekniskt samråd inte har hållits lämnar man in en anmälan om färdigställande och en verifierad kontrollplan där man intygar att man följt givet lov.

Bra att veta: Innan man får ta byggnaden i bruk måste ett slutbesked utfärdas, i annat fall kan byggnadsnämnden besluta om sanktionsavgift.