En detaljplan är ett dokument som talar om vad och hur man får bygga inom ett visst område. Det är främst centrala och tätbebyggda delar av städer där detaljplaner finns. Det är kommunen som tar fram detaljplaner och bestämmer innehållet i dessa. Detaljplaner är juridiskt bindande, vilket innebär att det som är bestämt i detaljplanen är det som gäller för fastigheterna i området. Om det till exempel inom ett område är bestämt att det går att bygga ett 100kvm stort bostadshus så är man garanterade denna byggrätt så länge detaljplanen gäller. Kommunen kan då till exempel inte neka ett bygglov för ett sådant bostadshus så länge planens bestämmelser följs. Det är å andra sidan inte möjligt att bygga ett 200 kvm stort hus där det finns en byggrätt för 100 kvm.

Detaljplanens innehåll
En detaljplan består alltid av två dokument en så kallad plankarta och en planbeskrivning. På plankartan kan man avläsa vilka bestämmelser som gäller för området. Bestämmelserna brukar oftast utgöras av bokstäver och siffror som t.ex. ”B”,”F” & ”2”. Dessa symboler står alla för varsin bestämmelse. På plankartan beskriver man alltså med hjälp av linjer, symboler och bestämmelser vad som får byggas. På en plankarta finns det olika typer av bestämmelser, de viktigaste att hålla koll på är:

Exempel på detaljplan

Användningsbestämmelser – Bestämmelser som reglerar användningen av marken t.ex. om marken får användas för bostads-, industri eller handelsändamål. Dessa symboliseras oftast med bokstäver t.ex. B, J respektive H.

Egenskapsbestämmelser – Preciserar och begränsar användningen av marken, det kan t.ex. handla om bestämmelser om utformning t.ex. högsta/lägsta takvinkel eller byggrättens storlek. Dessa bestämmelser symboliseras oftast med siffror t.ex. 4,5 eller med symboler.

 

Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som legat till grund för detaljplanen som till exempel buller-, geotekniska, arkeologiska och eller miljöutredningar. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande, vilket innebär att man inte måste följa det som står i den.

Hur vet jag om min fastighet omfattas av en detaljplan?

Enklaste sättet att ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan är att kontakta kommunen. En del kommuner har även publicerat sina detaljplaner på nätet, där kan man då gå in och kolla vad som gäller för just din fastighet.

Behöver du hjälp med att tolka din detaljplan? Planerar du att bygga och undrar om det är möjligt att göra det du tänkt? Hör av dig till oss, vi kan hjälpa dig med hela processen till ett färdigt bygglov.

Kontakta oss