Attefallshus lanserades 2014 som ett sätt att med hjälp av Sveriges husägare minska bostadsbristen i landet. Många upplever att det finns en del frågetecken kring attefallshusen nedan reder vi ut vad som gäller.

Vilka krav ställs på ett attefallshus

Alla som äger ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett attefallshus under förutsättning att man uppfyller de krav som Plan- och bygglagen (PBL) ställer på dessa byggnader. Kraven regleras i 9 kap. 4a § PBL som anger följande:

1. Attefallshus måste uppföras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus

2. Man får uppföra en eller flera attefallshus men de får tillsammans uppgå till högst 30kvm byggnadsarea.

3. Attefallshus får ha en nockhöjd som uppgår till högst 4 meter.

4. Attefallshus får inte placeras närmare än 4,5 meter ifrån fastighetsgräns utan grannemedgivande.

5. Attefallshus får inte placeras närmare än 30 meter ifrån järnvägsspårs mitt.

Så länge man uppfyller dessa krav så har man rätt att uppföra ett attefallshus.

Attefallshus kräver en anmälan

Ett vanligt missförstånd bland allmänheten är att man bara kan uppföra ett attefallshus utan något typ utav tillstånd. Detta är direkt felaktigt, ett attefallshus kräver inget bygglov men däremot måste man göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan man kan påbörja åtgärden. En anmälan om attefallshus kräver i princip samma handlingar och ritningar som en vanlig bygglovsansökan.

I samband med en anmälan om attefallshus måste man upprätta följande handlingar:
* Planritning
* Fasadritning
* Sektionsritning
* Situationsplan
* Förslag till kontrollplan
i vissa fall kan det även krävas konstruktionsritningar.
 

Attefallshuset får ha olika användningar

Ett attefallshus måste inte användas som ett komplementbostadshus. Man har rätt att nyttja ett attefallshus som man vill så länge det utgör ett komplement till bostadshuset. Detta innebär att man kan nyttja ett attefallshus  som t.ex. garage, hobbyrum, bastu eller gäststuga. Du kan alltså använda ett attefallshus till just det du behöver, vilket är vad som gör attefallshus så bra och intressant för dig som fastighetsägare.

Får strida mot detaljplan

När du bygger ett attefallshus kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och liknande. Detta gör att man med hjälp av reglerna för attefallshus kan nyttja sin tomt på ett bättre sätt som inte är möjligt för bygglovspliktiga åtgärder.